Nondiscrimination

Nondiscrimination

Discrimination is against the law

Magellan* follows the law. We treat all people equally. We do not discriminate against anyone based on:

 • Race.
 • Color.
 • National origin.
 • Age.
 • Disability.
 • Sex.

We provide free help and services to people with disabilities. We want you to be able to communicate with us easily. We offer:

 • Qualified sign language interpreters.
 • Written information in many formats. These may include:
  • Large print.
  • Audio.
  • Accessible electronic formats.
  • Other formats.

We also provide free language services to people whose first language is not English. We offer:

  • Qualified interpreters.
  • Information that is written in other languages.

Contact us at 1-800-424-4046, TDD: 1-800-424-4048; TTY: 711 if you need any of these services.

If you believe we have not provided these services or discriminated in another way, you can file a grievance with:

 

Civil Rights Coordinator, Corporate Compliance Department

8621 Robert Fulton Drive

Columbia MD 21046

Phone: 800-424-7721

compliance@magellanhealth.com

 

You can file a grievance in one of two ways.

 • By mail.
 • By email.

The civil rights coordinator is available if you need help with any of this.

You can also file a complaint with the U.S. Department of Health and Human Services Office for Civil Rights. You may do this online at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf. Or you may do this by mail or phone.

 

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019

TDD: 800-537-7697

 

Complaint forms are available online. You may find them at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

Getting Help in a Language Other than English

Español (Spanish)

Si usted, o alguien a quien usted está ayudando, tiene preguntas acerca de Magellan Healthcare, Inc., d/b/a Magellan of Virginia, tiene derecho a obtener ayuda e información en su idioma sin costo alguno. Para hablar con un intérprete, llame al 1-800-424-4046 (TDD: 1-800-424-4048 TTY: 711).

한국어 (Korean)

만약 귀하 또는 귀하가 돕고 있는 어떤 사람이 Magellan Healthcare, Inc., d/b/a Magellan of Virginia, 에 관해서 질문이 있다면 귀하는 그러한 도움과 정보를 귀하의 언어로 비용 부담없이 얻을 수 있는 권리가 있습니다. 그렇게 통역사와 얘기하기 위해서는 1-800-424-4046 (TDD: 1-800-424-4048 TTY: 711) ]로 전화하십시오.

Tiếng Việt (Vietnamese)

Nếu quý vị, hay người mà quý vị đang giúp đỡ, có câu hỏi về Magellan Healthcare, Inc., d/b/a Magellan of Virginia, quý vị sẽ có quyền được giúp và có thêm thông tin bằng ngôn ngữ của mình miễn phí. Để nói chuyện với một thông dịch viên, xin gọi 1-800-424-4046 (TDD: 1-800-424-4048 TTY: 711).

繁體中文 (Chinese)

如果您,或是您正在協助的對象,有關於[插入SBM項目的名稱 Magellan Healthcare, Inc., d/b/a Magellan of Virginia 方面的問題,您有權利免費以您的母語得到幫助和訊息。洽詢一位翻譯員,請撥電話 [在此插入數字 1-800-424-4046 (TDD: 1-800-424-4048 TTY: 711).

العربية (Arabic)

اذا كنت او شخص يساعدون, اسئلة حول شركة ماجيلان, والرعاية الصحية / ب / ماجلان فرجينيا لديك الحق فى الحصول على المساعدة والمعلومات بلغتك بلا تكلفة. التحدث مع مترجم 1-800-424-4046 1-800-424-4048 (TDD: TTY: 711).

Persian

اگر شما یا کسی که با کمک شما، سوالات در مورد بهداشت، و ماژلان, Inc.، D / b / ماژلان در ايالت ويرجينيا، شما اين حق را به کمک و اطلاعات را به زبان شما را بدون هيچ هزينه شد. صحبت با يك مترجم، تلفن : 1-800-424-4046 1-800-424-4048 (TDD TTY: 711).

አማርኛ (Amharic)

እርስዎ፣ ወይም እርስዎ የሚያግዙት ግለሰብ፣ ስለ Magellan Healthcare, Inc., d/b/a Magellan of Virginia ጥያቄ ካላችሁ፣ ያለ ምንም ክፍያ በቋንቋዎ እርዳታና መረጃ የማግኘት መብት አላችሁ። ከአስተርጓሚ ጋር ለመነጋገር፣ 1-800-424-4046 (TDD: 1-800-424-4048 TTY: 711) ይደውሉ።

اُردُو (Urdu)

نابز ینپا وک ںونود پا وت ،ںيم ےراب ےک Magellan Healthcare, Inc., d/b/a Magellan of Virginia ےہ لاوس وک ںونود پا روا ںيہ ےہر ےد ددم وک یسک پا رگا ۔ںيرک نوف 1-800-424-4046 (TDD: 1-800-424-4048 TTY: 711) ،ےيل ےک ےنرک تاب ےس نامجرت ۔ےہ قح اک ےنرک لصاح تامولاعم روا ددم تفم ںيم

Français (French)

Si vous, ou quelqu'un que vous êtes en train d’aider, a des questions à propos Magellan Healthcare, Inc., d/b/a Magellan of Virginia, vous avez le droit d'obtenir de l'aide et l'information dans votre langue à aucun coût. Pour parler à un interprète, appelez 1-800-424-4046 (TDD: 1-800-424-4048 TTY: 711).

Русский (Russian)

Если у вас или лица, которому вы помогаете, имеются вопросы по поводу Magellan Healthcare, Inc., d/b/a Magellan of Virginia, то вы имеете право на бесплатное получение помощи и информации на вашем языке. Для разговора с переводчиком позвоните по телефону 1-800-424-4046 (TDD: 1-800-424-4048 TTY: 711).

हिंदी (Hindi)

यदि आपके ,या आप द्वारा सहायता ककए जा रहे ककसी व्यक्तत के Magellan Healthcare, Inc., d/b/a Magellan of Virginia के बारे में प्रश्न हैं ,तो आपके पास अपनी भाषा में मुफ्त में सहायता और सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। ककसी िुभाषषए से बात करने के लिए 1-800-424-4046 (TDD: 1-800-424-4048 TTY: 711) पर कॉि करें।

Deutsch (German)

Falls Sie oder jemand, dem Sie helfen, Fragen zum Magellan Healthcare, Inc., d/b/a Magellan of Virginia haben, haben Sie das Recht, kostenlose Hilfe und Informationen in Ihrer Sprache zu erhalten. Um mit einem Dolmetscher zu sprechen, rufen Sie bitte die Nummer 1-800-424-4046 (TDD: 1-800-424-4048 TTY: 711) an.

বাংলা (Bengali)

যদি আপদি, অথবা আপদি অিয কাউকক সহায়তা করকেি, সম্পককে প্রশ্ন আকে Magellan Healthcare, Inc., d/b/a Magellan of Virginia, আপিার অদিকার আকে দবিা খরকে আপিার দিজস্ব ভাষাকত সাহাযয পাবার এবং তথয জািবার। অিুবািককর সাকথ কথা বলার জিয, কল করুি 1-800-424-4046 (TDD: 1-800-424-4048 TTY: 711).

Ɓàsɔ́ɔ̀-wùɖù-po-nyɔ̀ (Bassa)

I bale we, tole mut u ye hola, a gwee mbarga inyu Magellan Healthcare, Inc., d/b/a Magellan of Virginia, U gwee Kunde I kosna mahola ni biniiguene I hop wong nni nsaa wogui wo. I Nyu ipot ni mut a nla koblene we hop, sebel 1-800-424-4046 (TDD: 1-800-424-4048 TTY: 711).

Igbo asusu (Ibo)

Ọ bụrụ gị, ma o bụ onye I na eyere-aka, nwere ajụjụ gbasara Magellan Healthcare, Inc., d/b/a Magellan of Virginia, I nwere ohere iwenta nye maka na ọmụma na asụsụ gị na akwu gị ụgwọ. I chọrọ I kwụrụ onye-ntapịa okwu, kpọ 1-800-424-4046 (TDD: 1-800-424-4048 TTY: 711).

èdè Yorùbá (Yoruba)

Bí ìwọ, tàbí ẹnikẹni tí o n ranlọwọ, bá ní ibeere nípa Magellan Healthcare, Inc., d/b/a Magellan of Virginia, o ní ẹtọ lati rí iranwọ àti ìfitónilétí gbà ní èdè rẹ láìsanwó. Láti bá ongbufọ kan sọrọ, pè sórí 1-800-424-4046 (TDD: 1-800-424-4048 TTY: 711)

 


* Magellan refers to all applicable subsidiaries and affiliates of Magellan Health, Inc. including but not limited to Magellan Healthcare, Inc., National Imaging Associates, Inc., Magellan Rx Management, LLC and Magellan Complete Care.